Általános Szerződési Feltételek

BEVEZETÉS

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a https://csakimez.hu/-n található webáruházból (a továbbiakban: Weboldal) történő internetes vásárlásokra terjed ki.

Kérjük, hogy amennyiben a Weboldalon keresztül interneten kíván terméket vásárolni tőlünk, olvassa el figyelmesen a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a megrendelését csak abban az esetben véglegesítse, ha az ÁSZF tartalmát megértette, az abban foglaltakat minden tekintetben elfogadta és magára nézve kötelező érvényűnek tartja. A jelen ÁSZF alapján létrejött, elektronikus úton, távollevők között létrejött adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) kizárólag elektronikus formában kerül megőrzésre. A Szerződés nyelve a magyar. A Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A Weboldalt Csáki Balázs e.v. eladó (a továbbiakban: Eladó) üzemelteti. Az Eladó internetes kereskedelmi tevékenysége külön magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

Eladó üzlethelyiséget nem üzemeltet.

KAPCSOLATTARTÁSI ELÉRHETŐSÉGEK

 

 1. E-mail útján: csakimeheszet@gmail.com
 2. Telefonon keresztül: 06 (70) 4363 – 441
 3. Személyesen: 2687 Bercel, Ordaspuszta 20.
ELADÓ ADATAI
 1. Eladó neve: Csáki Balázs e.v.
 2. Eladó adószáma: 70233094-2-32
 3. Eladó székhelye: 2687 Bercel, Ordaspuszta 20.
 4. Eladó vállalkozási formája: egyéni vállalkozás
 5. Eladó egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 21010302
 6. Nyilvántartásba vevő szerv: NAV Nógrád Megyei Adó és Vámigazgatósága
 7. Eladó egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:
 8. Nyilvántartásba vevő szerv:
 9. Eladó elektronikus levelezési címe: csakimeheszet@gmail.com
 10. Eladó telefonszáma: 06 (70) 4363 441
 11. Webáruház-domain: https://csakimez.hu/
 12. Tárhely szolgáltató cégneve: Sigmanet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
 13. Tárhely szolgálató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 14. Tárhely szolgálató e-mail címe: info@sigmanet.hu
A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

 1. A Weboldalon keresztül megrendelhető termék: egységes, 0,72 literes űrtartalmú, zárt üvegtárolókba helyezett különböző fajtájú, az Eladó által megtermelt méz.
 2. A Weboldalon keresztül történő megrendelés során a vásárlási egység 12 db. termék, azaz tizenkét üveg méz. A megrendelés Weboldalon keresztül minimum 1 vásárlási egységre adható le. Ezt meghaladóan a megrendelő több vásárlási egységre is leadhatja a megrendelését.
 3. A „Megrendelem” gombra kattintással a megrendelő a megrendelésre irányuló szerződéses nyilatkozatát közli az Eladóval, amivel beáll a megrendelő ajánlati kötöttsége. A megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik, ha Eladó a megrendelést legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza elektronikus úton (e-mail). A megrendelés leadását követően a megrendelő megadott e-mail címére küldött automatikus visszaigazoló e-mail a megrendelés beérkezéséről önmagában még nem jelenti a megrendelés elfogadását és visszaigazolását. Amennyiben Eladó az ajánlati kötöttség ideje alatt elektronikus úton (e-mail) visszaigazolja a megrendelést, létrejön a Szerződés, és megrendelőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, ami jogilag kikényszeríthető. Az Eladó által közölt eltérő tartalmú visszaigazolás ugyanakkor új ajánlatnak minősül, amit a megrendelő nem köteles elfogadni. Ebben az esetben Eladó az ajánlati kötöttségétől akkor szabadul, ha megrendelő az Eladó új ajánlatát legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza elektronikus úton (e-mail).
 4. A Weboldalon keresztül történő vásárlás távollévők között létrejött szerződésnek minősül a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés nyelve a magyar.
FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
 1. A Szerződés keretében megrendelt termékeket Eladó vagy az általa megbízott harmadik személy (a továbbiakban együttesen: Kiszállító) juttatja el a megadott szállítási címre vagy a megrendelő személyesen átveheti azokat az Eladó székhelyén munkanapon 8:00 és16:00 óra között, előre egyeztetett időpontban.
 2. Az Eladó által fizetendő végösszeg a Megrendelés összesítőjében feltüntetett vételár, illetve az V.5. pontban meghatározott szállítási költség együttes összege.
 3. A Szerződésben meghatározott termékek végösszege kizárólag készpénzben az megrendelés leszállításával, illetve a személyes átvétellel egyidejűleg teljesíthető, számla ellenében.
 4. Ha a Megrendelő által megadott szállítási cím Budapest, Vác vagy Nógrád vármegye közigazgatási határain belül található, a szállítás díjmentes.
 5. Ha a Megrendelő által megadott szállítási cím nem az V.5. pontban meghatározott helyeken található, a szállítási költség összege egész Magyarország területén 7000 forint.
 6. A vállalt szállítási napokat az Eladó jelöli meg előzetesen a Weboldalon, és a megrendelés elküldése előtt a megrendelő választja ki ezek közül a neki megfelelő szállítási napot. A kiválasztott és visszaigazolt szállítási napon belül a szállítás pontos időpontját az Eladó és a megrendelő külön egyeztetni köteles egymással.
 7. A megrendelés elküldése során olyan szállítási címet, illetve olyan szállítási időpontot szükséges  megjelölni, ahol és amikor a megrendelő vagy a megrendelő által megrendelt termékek átvételére meghatalmazott harmadik személy napközben is elérhető, át tudja venni a kiszállított termékeket, és készpénzzel ki tudja fizetni a V.2. pontban meghatározott végösszeget. A megrendelés elküldése során olyan telefonszámot és e-mail címet szükséges megadni, amely lehetővé teszi a megfelelő kapcsolattartást.
 8. Amennyiben a kiszállítás a megrendelő érdekkörében felmerülő okból meghiúsul, a sikertelen kiszállítási költségét a V.4. pont szerinti esetben is a megrendelő viselni köteles.
 9. Amennyiben a kiszállítás a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból kétszer is meghiúsul, Eladó – a szállítási költségek és az esetlegesen felmerülő kárainak érvényesítése mellett – elektronikus úton elállhat a szerződéstől.
ELÁLLÁSI JOG
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében megrendelő a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a Szerződéstől, a megrendelt termék visszaküldésével.
 2. A VI.1. pont szerinti elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő megrendelőt illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 3. Megrendelő az elállási jogát kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha a megrendelt termék csomagolása bontatlan és sérülésmentes. Egy termék elsődleges csomagolásának bármilyen, akár csak részben történő megbontása, roncsolása vagy a termék higiéniai vagy egészségvédelmi okokból esetleges veszéllyel járó beszennyezése, illetve minden egyéb, jogszabály – de különösen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) d) vagy e) pontja – által meghatározott esetek fennálltakor az elállási jog nem gyakorolható.
 4. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen megrendelő vagy az általa megjelölt harmadik személy a megrendelt terméket átveszi.
 5. Megrendelő a Szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja az indoklás nélküli elállási jogát.
 6. Megrendelő köteles a terméket késedelem nélkül, de a legkésőbb a Szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a megrendelő elküldi a terméket.
 7. A fentiek szerinti elállás esetén a megrendelt termék visszaküldésének, illetve visszaszállításának költségét a megrendelő viseli.
 8. Eladó a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett vételárat és az esetlegesen felmerült kiszállítási díjat a megrendelő részére.
 9. Eladó mindaddig visszatarthatja a VI.8. pontban meghatározott összeg visszatérítését, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg Eladót a visszatartás joga, ha előzetesen vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza.
 10. Eladó a visszatérítés során a Szerződésben meghatározott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a megrendelőt semmilyen többletköltség nem terhelheti.
 11. Amennyiben a megrendelő élni szeretne az elállási jogával, azt elektronikus úton (e-mail) vagy írásban, postai küldemény formájában szükséges megtennie. A megrendelő határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt igazolhatóan elküldi, illetve postára adja az elállási nyilatkozatát.
 12. A megrendelő az elállási jogát az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Csáki Balázs e.v. eladó részére

Székhely: 2687 Bercel, Ordaspuszta 20.

Alulírott(ak) …………………………….. kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt:

A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?10 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Az adatkezelési tájékoztató a Weboldal következő aloldalán érhető el: https://csakimez.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

PANASZKEZELÉS ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyéntézés Eladóval

Abban az esetben, ha a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a megrendelő az Eladóval szemben bármiféle panaszt kíván tenni, a panaszügyintézés telefonon, e-mail útján vagy személyesen lehetséges, a II. pontban megadott kapcsolattartási elérhetőségeinken keresztül. A személyes panaszügyintézés helye: Eladó székhelye. Eladó a beérkezett panaszokat 30 napon belül vizsgálja meg, amelynek eredményéről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

Fogyasztóvédelem

A fogyasztónak minősülő megrendelő bármilyen fogyasztóvédelmi panaszával fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztó állandó lakóhelye vagy hivatalos tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal. Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/9747/b202919da73db87382bd2ecb98d48e18.pdf

A fogyasztóvédelemről további információkat az alábbi honlapon érhet el:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

Békéltető testület

Ha a fogyasztónak a vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt nem tudja az Eladóval rendezni, a fogyasztó az állandó lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Az illetékes békéltető testületek listáját itt találja:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/16010/ba2ab8cf530b969dd39afdeb1652c138.pdf

Online vitarendezési platform

Online vásárolt termékkel kapcsolatban az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát az alábbi weboldalon keresztül:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Magyarországon a kijelölt nemzeti vitarendezési testület (Budapesti Békéltető Testület) az alábbi címen érhető el:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: (1) 488-2033, e-mail címe: onlinevita@bkik.hu.

Magatartási kódex

Eladó nem vetette alá magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti valamely magatartási kódexnek.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Hatályos és alkalmazandó 2023. március 1-jétől